บริการเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด

บริการเงินกู้สหกรณ์
การให้บริการเงินกู้แก่สมาชิกมีอยู่  3  ประเภท  คือ

 

เงื่อนไขการกู้เงินกู้สามัญ

อายุสมาชิก

ทุนเรือนหุ้น (บาท)

สิทธิที่กู้ได้ (บาท)

เป็นสมาชิก 3 เดือน

-

30,000

เป็นสมาชิก 6 เดือน

-

40,000

เป็นสมาชิก 1 ปี

-

50,000

เป็นสมาชิก 2 ปี

-

60,000

เป็นสมาชิก 3 ปี

-

70,000

เป็นสมาชิก 3 ปี

15,000

80,000

เป็นสมาชิก 4 ปี

20,000

100,000

เป็นสมาชิก 4 ปี

25,000

120,000

เป็นสมาชิก 5 ปี

30,000

130,000

เป็นสมาชิก 5 ปี

35,000

150,000

เป็นสมาชิก 6 ปี

45,000

190,000

เป็นสมาชิก 7 ปี

55,000

230,000

เป็นสมาชิก 8 ปี

65,000

260,000

เป็นสมาชิก 8 ปี

75,000

300,000

เป็นสมาชิก 9 ปี

85,000

320,000

เป็นสมาชิก 9 ปี

95,000

350,000

เป็นสมาชิก 10 ปี

110,000

400,000

เป็นสมาชิก 10 ปี

125,000

450,000

เป็นสมาชิก 10 ปี

140,000

500,000

เป็นสมาชิก 10 ปี

150,000

800,000


เงินกู้พิเศษ สหกรณ์ฯ จ่ายเงินกู้แก่สมาชิกรวม 5 ประเภท คือ
1. กู้เพื่อปลูกบ้านบนที่ดินของตนเอง หรือกู้เพื่อซื้อบ้านพร้อมที่ดิน กู้ได้ไม่เกิน 1,800,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 5.50 ต่อปี
2. กู้เพื่อซื้อที่ดิน กู้ได้ไม่เกิน 1,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 6.00 ต่อปี
3. กู้เพื่อซื้อรถยนต์ กู้ได้ไม่เกิน 1,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 6.00 ต่อปี
4. กู้เพื่อการลงทุน กู้ได้ไม่เกิน 1,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 6.00 ต่อปี
5. กู้เพื่อชำระหนี้สิน กู้ได้ไม่เกิน 1,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 6.00 ต่อปี
หลักเกณฑ์การกู้พิเศษ
ขอแบบฟอร์มเงินกู้พิเศษจากสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ หลักฐานที่ต้องนำมาประกอบการขอกู้ เงินกู้พิเศษ
- สำเนา น.ส.3 ก. หรือโฉนดที่ดิน ( ถ่ายหน้า - หลัง ) พร้อมกับฉบับจริงมาด้วย
- สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ ( ที่ยังไม่หมดอายุ ) ของเจ้าของที่ดิน และของผู้กู้พร้อมฉบับจริง
- สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของที่ดิน และของผู้กู้ พร้อมฉบับจริง
- หนังสือยินยอมจากสามี หรือภรรยาของเจ้าของที่ดิน และของผู้กู้( แบบฟอร์มรับได้จาก สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ)
พร้อมสำเนาบัตรของผู้ยินยอม ( บัตรที่ยังไม่หมดอายุ )
- หนังสือประเมินราคาที่ดินจากสำนักงานที่ดินจังหวัดที่ดินตั้งอยู่พร้อมทั้งประทับตราของสำนักงานที่ดินด้วย
- ผู้กู้พิเศษที่เป็นสามีภรรยากัน หากประสงค์จะกู้รวมกันต้องมีสำเนาทะเบียนบ้านคู่สมรสแสดงด้วยพร้อมกับฉบับจริง
เมื่อหลักฐานตามข้อ 2 ให้ยื่นคำขอกู้ต่อเจ้าหน้าที่สินเชื่อในสหกรณ์ออมทรัพย์ เมื่อเจ้าหน้าที่สินเชื่อรับหลักฐานแล้ว ผู้ขอกู้พิเศษจะต้องนำกรรมการฝ่ายสินเชื่อไปตรวจที่ดิน ( ในการไปตรวจที่ดินค่าใช้จ่ายและค่าพาหนะผู้กู้พิเศษจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดเอง ) กรณีตรวจที่ดินเรียบร้อยแล้วกรรมการฝ่ายสินเชื่อจะนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อพิจารณา
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ จะอนุมัติหรือไม่อนุมัติจะพิจารณาในการประชุมประ จำเดือนถ้าผู้ได้รับผ่านการอนุมัติแล้ว กรรมการฝ่ายสินเชื่อจะนัดผู้ขอกู้พิเศษไปจดทะเบียน และทำนิติกรรมที่สำนักงานที่ดินจังหวัด (ค่าพาหนะผู้ขอกู้พิเศษป็นผู้ออกเองทั้งหมด )
เนื่องจากสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้รับการยกเว้นตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ ฯ พ.ศ. 2542 มาตรา 6 และมาตรา 7 ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการจดจำนอง และทำนิติกรรม ดังนั้นผู้ขอกู้พิเศษจะต้องเสียค่า ธรรมเนียมให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ดังต่อไปนี้
- ค่าธรรมเนียม 1,500 บาท สำหรับการกู้พิเศษเพื่อการเตหะสงเคราะห์ ( การปลูกบ้าน )
- ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท สำหรับเงินกู้พิเศษประเภทอื่น ๆ
เนื่องจากสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มีระเบียบ ข้อบังคับ หลังจากอนุมัติเงินกู้พิเศษสมาชิกต้องปฏิบัติดังนี้ คือ ผู้กู้พิเศษไม่มีสิทธิ์กู้เงินกู้สามัญ หรือเงินกู้พิเศษได้อีก ( เว้นแต่จะมีเงินกู้พิเศษเหลือต่ำกว่าเงินกู้สามัญ ที่สามารถกู้ได้ ( เหลือต่ำกว่า 400,000 บาท )
สำหรับเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินสมาชิกจะขอกู้ได้ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจาก ประธานกรรมการ รองประธาน กรรมการ หรือกรรมการผู้จัดการเป็นราย ๆ ไป
    หลักฐานสัญญาจำนอง น.ส.3 ,น.ส.3 ก. หรือโฉนด สหกรณ์ฯ จะเป็นผู้เก็บรักษาไว้สมาชิกควรเก็บรักษาใบเสร็จ การชำระหนี้เงินกู้ไว้เพื่อทำการตรวจสอบในกรณีที่มีปัญหา
  • สมาชิกที่กู้พิเศษ เมื่อชำระหนี้ครบถ้วนแล้วให้มาติดต่อสหกรณ์ฯ เพื่อทำการไถ่ถอนหลักทรัพย์คืน
  • สมาชิกต้องศึกษาข้อมูล รายละเอียดจากระเบียบเงินกู้พิเศษ ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์เงินกู้พิเศษ เป็นอัน ถึงกำหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิง ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย ตามข้อบังคับข้อที่ 29 ในกรณีที่สมาชิกต้องการกู้ เพื่อก่อสร้างบ้าน จะต้องมีแบบแปลนบ้านที่จะสร้างมาแสดงต่อสหกรณ์ฯ โดยต้องเป็นแบบพิมพ์เขียวและมีวิศวกรลงนามรับรองด้วยในกรณีที่สมาชิกต้องการกู้ เพื่อซื้อรถยนต์ หรือเพื่อซื้อที่ดิน หรือที่ดินพร้อมบ้าน ถ้ามีสัญญาจะซื้อ จะขาย หรือสัญญาวางมัดจำควรถ่ายสำเนาสัญญาดังกล่าวมาแสดงด้วย