คำขวัญวันแม่แห่งชาต
"รักเรียน รู้งาน ถนอมบ้านเมือง ร่วมใจสมัคคี คือลูกที่ดีของแม่"